+370 46 325 325 info@salna.lt

Nuoma

Šaldymo įrangos technikos nuoma

Nuomojame automobilinius šaldytuvus, oro sausintuvus, mobilius oro kondicionierius  ir šaldymo vitrinas.

Nuomos kainos:

Nuo 1 iki 7 dienu - 15 / diena 

Nuo 7 iki 30 dienu - 9 / diena 

Nuo 30 dienu - 6 / diena 

 

 

 

Pateikiame standartinę nuomos sutartį:

 

NUOMOS  SUTARTIS Nr. _____

Mes sutarties šalys, UAB „Šalnos prekyba“, atstovaujama _______, toliau vadinama „Nuomotoju" ir ___________ vadinama „Nuomininku“, susitarėme:

1.   SUTARTIES OBJEKTAS
1.1    Šia sutartimi Nuomotojas įsipareigoja  Nuomininkui išnuomoti _____________ kurio vertė yra _________Eur. su PVM ( ____Eur, 00 cnt.). Nuomos kaina –  _____ Eur su PVM (___Eur., 00 cnt.). Nuomos sutartis įsigalioja nuo ________ iki ________.

2.   ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1     "Nuomininko" teisės ir pareigos:
2.1.1  "Nuomininkas" priima perduotą prekę ir grąžina ją sutartu laiku  nepažeistą ir gerame stovyje. 
2.1.2  "Nuomininkas" įsipareigoja grąžinti prekę sutartu laiku nuo sutarties sudarymo dienos.

3.   SUTARTIES GALIOJIMAS
3.1   Ši sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik abiejų šalių susitarimu rašytine forma.
3.2   Sutartis galioja iki pilno abiejų šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Netesybų    (delspinigių) bei nuostolių atlyginimas neatleidžia šalių nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.
3.3   Ši sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai iš šalių.

4.   NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS
Šalys vadovaujasi LR Vyriausybės 1996m. Liepos 15d. Nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force mąjeure) aplinkybėmis" taisyklėmis.

5.   GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
Visi ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu. Neišsprendus ginčų šalių susitarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka.

Nuomotojas

UAB „ŠALNOS PREKYBA“
Šilutės pl. 101A,
LT-95112, Klaipėda
į.k. 300107806,
PVM m.k. LT100001636714
AB "Šiaulių bankas"
A/s LT787180500011467554 Banko kodas: 71805

 

Nuomininkas